خانه ⁄ استفاده از آیات و روایات و بیانی کوتاه از حضرت امام

استفاده از آیات و روایات و بیانی کوتاه از حضرت امام

جهت تبرّک در ابتدای بیانات مربوط به هر ویژگی یک آیه یا روایت مرتبط و همچنین برای تکمیل فایده بیانی کوتاه از حضرت امام خمینی (قدّس‌سرّه) که قافله‌سالار انقلابیون است، درج شده است.