خانه ⁄ منظومه‌ی فکری رهبر معظّم انقلاب

منظومه‌ی فکری رهبر معظّم انقلاب

اگرچه که کتاب در موضوع انقلابی تهیّه شده است امّا میتوان آن را به‌نوعی یک فرهنگ مختصر از منظومه‌ی فکری رهبر معظّم انقلاب درباره‌ی 68 عنوان دانست.