خانه ⁄ گروه هدف جوانان و نوجوانان

گروه هدف جوانان و نوجوانان

گروه هدف این کتاب در درجه‌ی اوّل جوانان و نوجوانان عزیز هستند بویژه بسیجیان، دانشجویان، طلّاب. و بعد از آنان ائمّه‌ی جمعه، جماعت، اساتید حوزه، روحانیّون و خطبا، مسئولان و پدرها و مادرها هستند که نقش هدایتگری نسل جوان را برعهده دارند.